Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie

Úvodná stránka » Aktuality » Dôležité legislatívne zmeny pre podnikateľské subjekty - zrušenie povinnosti predkladania návrhov a nové oznamovacie povinnosti

Dôležité legislatívne zmeny pre podnikateľské subjekty - zrušenie povinnosti predkladania návrhov a nové oznamovacie povinnosti

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.) bol novelizovaný zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID (ďalej len zákon). Zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia v zbierke zákonov dňa 21.07.2020.


1. Výnimky pre prevádzkovateľov, na ktorých sa nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy na vydanie rozhodnutia

Podľa § 52 ods. 1 písmeno b) fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba je povinná predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností; ustanovenie § 13 ods. 4 písm. a) sa nevzťahuje na


2. Oznamovacia povinnosť

Podľa § 52 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba povinná pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy, najneskôr v deň začatia činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva oznámiť písomne na miestne príslušný úrad verejného zdravotníctva:

  1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
  2. miesto prevádzky,
  3. názov prevádzky,
  4. špecifikáciu činnosti v priestoroch prevádzky,
  5. dátum začatia činnosti v priestoroch prevádzky


a predložiť prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon.Vzor oznámenia

Odkaz na webovú stránku, na ktorej je zverejnený zákon (novela č. 355/2007 Z. z. je v článku XXII):.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]