Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie

Úvodná stránka » História verejného zdravotníctva v okr. Galanta

História verejného zdravotníctva v okr. Galanta

Okres Galanta leží v juhozápadnej časti Slovenska, rozprestiera sa na Podunajskej nížine, ktorá na severozápade prechádza do Trnavskej pahorkatiny. Južná časť okresu je súčasťou Žitného ostrova. Z juhu hraničí okres Galanta s okresom Dunajská Streda, zo západu s okresom Senec, z východu s okresmi Šaľa a Nitra a zo severu a severovýchodu s okresmi Trnava a Hlohovec. Územím okresu tečie rieka Váh a okrajovo Malý Dunaj s prítokom Čierna Voda. Rozloha okresu je 641,74 km2, s počtom obyvateľov 93 628, hustota osídlenia je 146 obyvateľov/km2. V okrese máme 36 obcí, z toho 3 so štatútom mesta. Pitnou vodou z verejného vodovodu je zásobovaných 35 obcí, na kanalizačnú sieť je napojených 28.

Zmeny vo vekovom zložení obyvateľstva okresu, ktoré pozorujeme v posledných desaťročiach na úrovni hlavných vekových skupín, označujeme ako populačné starnutie. Je to ovplyvnené negatívnym vývojom pôrodnosti, čo sa premieta v redukcii prirodzeného prírastku a v posledných rokoch aj v prirodzenom úbytku. Prejavuje sa to aj zvyšovaním priemerného veku obyvateľov a zvyšovaním hodnoty ukazovateľov starnutia. Tvar vekovej pyramídy populácie svedčí o regresívnom type vekovej štruktúry, v ktorom poproduktívna zložka prevažuje nad detskou zložkou obyvateľstva.

Na zmenách kvality životného prostredia sa výrazne podieľa aj transformácia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby v okrese. V minulosti tu bol rozvinutý priemysel chemický (Duslo Šaľa, Ni-huta Sereď), strojársky (TOS Galanta, opravovne poľnohospodárskych strojov), drevosprajúci (Západoslovenské nábytkárske závody Galanta), poľnohospodársky (Štátne majetky, JRD), potravinársky (Hydinárske závody, Milex Galanta, Medos Galanta,...) a textilný (Slovodev-výrobné družstvo Galanta, Trikota Šaľa).

Zdravotnícku starostlivosť pre obyvateľstvo okresu zabezpečuje Nemocnica s poliklinikou Svätého Lukáša v Galante, Mestská poliklinika Sereď a Sládkovičovo a Areál zdravia Galanta (v priestoroch bývalej nemocnice), 60 ambulancií všeobecných lekárov pre deti a dorast a pre dospelých, 97 odborných ambulancií a 44 zubných ambulancií.

Československé národné zhromaždenie prijalo dňa 19.12. 1951 zákon č. 103/1951 Zb. o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti. Následne, 28.3. 1952, bol prijatý zákon č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti, čím bol vytvorený predpoklad pre vznik systému štátneho zdravotníctva. Na právnom základe tohto zákona vznikla hygienická služba, ustanovili sa okresné a krajské hygienické stanice a orgány hygienickej služby. V priebehu svojej histórie prešli niekoľkokrát transformáciou až po dnešné úrady verejného zdravotníctva.

Predchodcami dnešného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva boli:

Okresná hygienická stanica v Galante, ktorá bola zriadená v roku 1953. Funkciu okresného hygienika v tom čase zastával MUDr. Karol Zimmer, neskôr MUDr. Arpád Círia. OHS sídlila v priestoroch areálu bývalej nemocnice v Galante na ulici kpt. Nálepku. Pracovníci boli začlenení do 5 oddelení: oddelenie hygieny práce, odd. hygieny výživy, odd. epidemiológie, odd.hygieny detí a dorastu, odd. komunálnej hygieny. Od tých čias sa hygienická stanica neustále rozrastá a poskytuje odborné služby pre všetky úseky národného hospodárstva v rámci preventívneho a bežného hygienického dozoru. V roku 1970, po odchode MUDr. Círiu do starobného dôchodku, funkciu riaditeľa prevzal MUDr. Jozef Reiter. V roku 1976 - 1980 bolo vytvorené vysunuté pracovisko hygieny práce OHS v Galante v chemickom podniku DUSLO Šaľa, pod vedením Ing. Pavla Pintu. Jeho poslaním bolo zabezpečovať preventívny a bežný hygienický dozor.

14.2. 1980 sa nám splnil vytúžený sen. Dočkali sme sa sťahovania do nových, moderných samostatných priestorov, v areáli vtedajšieho nového Okresného ústavu národného zdravia, na ulici Hodská. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 25.4. 1980. Súčasne sa v nových priestoroch zahájila aj činnosť mikrobiologického laboratória pod vedením vedúceho odboru mikrobiológie MUDr. Júliusa Mikulu, CSc. a MUDr. Magdalény Sládekovej. Postupne sa zahájila aj činnosť hygienických laboratórií pod vedením Ing.Pavla Pintu a Ing. Emy Švehlovej.

Dňa 27.novembra 1990 vláda Slovenskej republiky schválila „Zásady reformy štruktúry, riadenia a financovania zdravotníctva SR“. Na základe toho vznikli z bývalých krajských a okresných hygienických staníc ústavy hygieny a epidemiológie. V roku 1991 funkciu okresného hygienika prevzal MUDr. Ľudovít Štálnik.

Následne, zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí, pretransformoval ústavy hygieny a epidemiológie na štátne zdravotné ústavy.

Po poslednej územnej reorganizácii v roku 1996, bol vytvorený samostatný okres Šaľa a pričlenený do Nitrianskeho kraja. Po vzájomnej dohode výkon hygienickej služby na úseku epidemiológie naďalej zabezpečoval štátny zdravotný ústav Galanta až do roku 2003.

V roku 2004 boli hygienické laboratória rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR v okresných mestách zrušené a táto činnosť prešla plne do kompetencií krajských pracovísk.

S účinnosťou od 1.9. 2007, podľa ustanovenia §3 ods. 1 písm.c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa stáva orgánom verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Galanta Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu. V roku 2011 prevzala funkciu regionálnej hygieničky MUDr. Iveta Šuleková.

Špecializované úlohy v oblasti verejného zdravotníctva zabezpečujú na RÚVZ pracovníci v rámci oddelení:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“)

RÚVZ plní špecifickú úlohu v znižovaní výskytu rizikových faktorov, v zabezpečovaní zdravej výživy, zdravých životných a pracovných podmienok. Činnosť RÚVZ spočíva v prevencii ochorení, ochrane a podpore zdravia, ako aj v zlepšovaní zdravotného stavu obyvateľstva.

Okres Galanta


Budova Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v GalanteRegionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]