Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie

Úvodná stránka » Kúpaliská v okr. Galanta » Základné informácie

Základné informácie

Právne predpisy upravujúce požiadavky na vodu na kúpanie a kúpaliská:


Delenie kúpalísk:Prevádzkovateľ kúpaliska môže kúpalisko prevádzkovať na základe rozhodnutia príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a schváleného prevádzkového poriadku. Počas prevádzkovania je povinný plniť povinnosti určené týmito právnymi predpismi, udržiavať v zariadení primeraný hygienický štandard, zabezpečiť, aby voda na kúpanie neprekračovala medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody na kúpanie, pravidelne kontrolovať kvalitu vody na kúpanie, v prípade jej nevyhovujúcej kvality vykonať účinné opatrenia na zosúladenie kvality bazénovej vody s hygienickými limitmi, zabezpečiť dozor nad kúpaním kvalifikovanými plavčíkmi, na dostupnom mieste ( v blízkosti vody na kúpanie) sprístupniť aktuálne informácie o kvalite vody na kúpanie, viesť evidenciu o výsledkoch kontroly kvality vody a uchovávať ju päť rokov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva rozhodnutie na prevádzkovanie kúpalísk, vykonáva na kúpaliskách štátny zdravotný dozor (ŠZD), ktorý je zameraný na kontrolu dodržiavania právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia. ŠZD je zameraný predovšetkým na prevádzkovú hygienu kúpaliska, dodržiavanie prevádzkového poriadku, zabezpečenie výkonu kontroly kvality vody samotným prevádzkovateľom. V rámci ŠZD sa odoberajú a vyšetrujú vzorky bazénových vôd.

V prípade, že počas ŠZD sa zistí porušenie právnych predpisov alebo sa zistia hygienické nedostatky na kúpaliskách, prevádzkovateľovi sa nariaďujú opatrenia na odstránenie zistených nedostakov a súčasne podľa závažnosti a miery ohrozenia návštevníkov kúpaliska prevádzkovateľ je postihnutý aj sankčnými opatreniami (bloková pokuta, priestupok, zákaz prevádzky).

V okrese Galanta sú prevádzkované a dozorované nasledovné kúpaliská:

V našom okrese sa nenachádzajú prírodné vodné plochy označené na kúpanie. Evidujeme však niekoľko prírodných vodných plôch s neorganizovanou rekreáciou - prírodné vodné plochy.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]