Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie


Prírodné vodné plochy - Aktuálne informácie


V okrese Galanta neevidujeme vody určené na kúpanie1) resp. prírodné kúpalisko s vlastným prevádzkovateľom, kde je kvalita vody počas kúpacej sezóny2) pravidelne sledovaná prevádzkovateľom resp. Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Galante (ďalej len RÚVZ).

Na kúpanie sa počas leta využívajú niektoré prírodné vodné plochy nachádzajúce sa v rôznych častiach okresu. Jedná sa o prírodné vodné plochy (štrkoviská/bagroviská), ktoré boli umelo vytvorené ťažbou štrku a využívajú sa na neorganizovanú rekreáciu. Tieto prírodné vodné plochy nemajú svojho prevádzkovateľa, sú bez pravidelnej kontroly kvality vody na kúpanie, bez príslušného vybavenia zariadeniami pre osobnú hygienu, bez zabezpečeného dozoru plavčíkmi. Kúpanie sa v týchto prírodných vodných plochách je na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko. Týka sa to aj bagroviska Čierna Voda, ktorého časť síce zasahuje do Areálu športu a relaxu AQUAREA Čierna Voda, ale bagrovisko nie je vyhlásené za prírodné kúpalisko, nemá svojho prevádzkovateľa a kvalita vody nie je v pravidelných intervaloch monitorovaná.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante počas kúpacej sezóny (spravidla 1 x za sezónu) orientačne sleduje kvalitu vody vybraných prírodných vodných plôch s neorganizovanou rekreáciou v lokalitách, ktoré ľudia využívajú na kúpanie.

Informácie o kvalite vody zverejňuje RÚVZ na svojej webovej stránke ako i na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: http://vodanakupanie.sazp.sk

Vybrané prírodné lokality s neorganizovanou rekreáciou, kde sa vykonáva orientačný monitoring:

Kvalita vody prírodných vodných plôch môže byť nestabilná, nakoľko môže byť ovplyvnená poveternostnými a hydrologickými podmienkami, sekundárnym znečisťovaním (napr. zakrmovanie rýb, antropogénna činnosť a pod.). Počas kúpacej sezóny sa môže kvalita vody meniť hlavne v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch, môžu sa meniť aj senzorické vlastnosti vody.
1) § 19 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
2) vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie, vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]