Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie

Úvodná stránka » Očkovanie v Slovenskej republike » Užitočné informácie o očkovaní

Užitočné informácie o očkovaní

Očkovanie je nepochybne jedným z najúspešnejších výdobytkov v histórii medicíny. Jeho zavedením došlo k výraznému poklesu chorobnosti a úmrtnosti detskej populácie a došlo k eliminácii až eradikácii niektorých infekčných ochorení. Vďaka očkovaniu sa podarilo eradikovať ochorenie na variolu (pravé kiahne), ktoré bolo ešte v 70.rokoch príčinou mnohých úmrtí na svete. V súčasnosti je v záverečnej fáze eradikácia ďalšieho závažného ochorenia, detskej obrny. Vďaka povinnému očkovaniu sa toto ochorenie už nevyskytuje na americkom ani na európskom kontinente a je otázkou blízkej budúcnosti celosvetového vykorenenia tejto choroby.
Na Slovensku sa povinné očkovanie vykonáva od päťdesiatych rokov. Vďaka tomu je situácia vo výskyte ochorení, proti ktorým sa povinne očkuje, dlhodobo priaznivá. Pokiaľ by sme očkovanie nezaviedli, mali by sme vysoké počty chorých, ako i úmrtí. Ich liečba by bola oveľa nákladnejšia, ako samotné očkovanie. Pri nedostatočnej kolektívnej imunity, ktorá sa dosahuje minimálne 95% zaočkovanosťou, môže hroziť návrat osýpok, rubeoly, detskej obrny, záškrtu a ďalších infekčných ochorení. V krajinách, kde je zaočkovanosť nízka, čiže kolektívna imunita nie je dostatočná, dochádza k epidemickým výskytom týchto ochorení.
Priaznivú situáciu si väčšinou laická verejnosť vysvetľuje tak, že ďalšie očkovanie proti nim už nie je potrebné. Skutočnosť je však taká, že tieto nákazy sa nevyskytujú preto, že detská populácia je pravidelným očkovaním pred nimi dobre chránená. Pokiaľ je však pôvodca nákazy (baktéria, vírus) prítomný v populácii, resp. vo vonkajšom prostredí, riziko infekcie tu bude vždy. Je dôležité si uvedomiť, že pri súčasnom intenzívnom pohybe obyvateľstva vo svete, nie je vylúčené zavlečenie akejkoľvek infekčnej choroby do ktorejkoľvek krajiny, vrátane Slovenska.

V poslednom období aj na Slovensku možno pozorovať nárast antivakcinačných kampaní, alebo odmietanie očkovania rodičmi detí, ktoré majú byť povinným očkovaním chránené. Medzi najčastejšie mýty a fámy o očkovaní patrí porucha imunitného systému, vznik určitého ochorenia v príčinnej súvislosti s očkovaním, škodlivosť niektorých látok obsiahnutých vo vakcínach, ako aj vakcinačná záťaž dieťaťa.
Očkovanie je nepochybne zásah do organizmu. Môže mať celý rad očakávaných, alebo nezvyčajných reakcií. U určitého percenta očkovaných vznikajú nežiadúce reakcie, ktoré môžu byť lokálne (najčastejšie začervenanie, bolestivosť, opuch v mieste vpichu, zdurenie regionálnych lymfatických uzlín) alebo celkové (najčastejšie zvýšená telesná teplota, malátnosť, celková slabosť, únava). Imunitný systém dieťaťa je plne schopný odpovedať na milióny antigénových podnetov. Vďaka novým technológiám sa imunologická záťaž významne znižuje. V súčasnosti aplikovaných 10 vakcín obsahuje okolo 100 antigénov v porovnaní s 3500 antigénmi obsiahnutých v 7 vakcínach aplikovaných v roku 1980.
Rozsiahle štúdie vo viacerých krajinách nezávisle potvrdili, že neexistuje príčinná súvislosť medzi očkovaním a autizmom, očkovaním a vznikom cukrovky, očkovaním a poruchami imunitného systému. Rovnako štúdie vyvrátili tvrdenia o škodlivosti thiomerzalu, hliníka a iných prídavných látkach vo vakcínach.
Vykonané štúdie sa realizovali v dlhom časovom období s použitím veľkého súboru vzoriek, čo dokazuje veľkú štatistickú silu. Naopak, poznatky antivakcinačných skupín sa opierajú o závery vyšetrení jednotlivcov, resp. malej skupiny detí, čím sa výsledky stávajú neobjektívne, medicínsky nepodložené.
Thiomerzal – ortuť je súčasťou životného prostredia. Zdrojom kontaminácie človeka ortuťou je hlavne potrava, ovzdušie, alebo voda. Ortuť sa používala vo vakcínach už od 30.rokov minulého storočia ako antibakteriálne a antiplesňové činidlo vo viacdávkovom balení, z dôvodu zabránenia prípadnej kontaminácie. V súčasnosti používané vakcíny v našom očkovacom programe thiomerzal neobsahujú vôbec, alebo len stopy, nakoľko sa očkovacie látky už aplikujú z jednodávkových predplnených striekačiek, v ktorých prítomnosť thiomerzalu už nemá opodstatnenie.
Hliník - žiadna z vakcín, ktorá sa na Slovensku požíva v rámci plošného očkovania, neobsahuje väčšie množstvo hliníka, ako je povolené európskym liekopisom (1,25mg). Obsah hliníka v 1 dávke vakcíny je od 0,225-0,625mg. Hliník je bežne prítomný v životnom prostredí. Pre porovnanie, obsah hliníka v materskom mlieku je 0,04mg/l, dojčenskej výžive 0,7mg/l. Záťaž z vakcín je oveľa nižšia ako z potravín.
Je nutné si uvedomiť, že tak ako neexistuje žiadny liek, neexistuje vakcína, ktorá je stopercentne bezpečná a účinná. Na druhej strane sú negatívne aspekty mnohonásobne vyvážené významným znížením výskytu ochorení, resp. úmrtím, ktorým možno predchádzať očkovaním.
Samotné očkovanie nemôže spôsobiť vznik ochorenia, proti ktorému je očkovanie určené. V očkovacích látkach sa nenachádzajú živé mikroorganizmy pôvodcov ochorení v takej podobe, v akej sa nachádzajú okolo nás. Ide vždy o oslabené vírusy, časti baktérií alebo ich produkty, ktoré sú v očkovacej látke upravené do takej podoby, aby nespustili proces samotného ochorenia, ale indukovali tvorbu špecifických protilátok, ktoré chránia organizmus pred daným ochorením.
Pravidelné povinné očkovanie detí, ktoré je v SR bezplatné, sa vykonáva v záujme zdravia dieťaťa v rámci špecifickej preventívnej starostlivosti. V súlade s Chartou práv dieťaťa má každé dieťa právo byť chránené pred infekčnými chorobami.
Spochybňovanie imunizácie a imunizačných programov neuváženými prehláseniami, bez dôkladnej znalosti problematiky môže závažným spôsobom ohroziť zdravie detskej populácie. Rozširovanie pochybnosti o tom, že očkovanie nie je účinné a bezpečné, môže byť pre zdravie verejnosti veľmi škodlivé.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]