Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie

Úvodná stránka » O nás » Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

názov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galanteadresa:
Hodská č. 2352/62, PSČ 924 81 Galanta


tel. č.:
031/ 780 32 21 (riaditeľ)
031/ 780 67 25 (sekretariát)e-mail:


úradné hodiny:
Pondelok - Piatok : 8.00 - 14.00 hod.


konzultačné dni::
Pondelok : 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 14.00 hod.
Štvrtok :      8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 14.00 hod.


Spôsob zriadenia :

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante je s účinnosťou od 1. septembra 2007 orgánom verejného zdravotníctva podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z. )

Príloha č. 1: Sídla a územné obvody regionálnych úradov verejného zdravotníctva k zákonu č. 355/2007 Z. z. ustanovuje v bode 4 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante pre územný obvod okresu Galanta.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu. Regionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky hlavný hygienik.

Predchodcom RÚVZ od 01. 01. 2004 bol Štátny zdravotný ústav v Galante, ďalšími predchodcami boli Ústav hygieny a epidemiológie Galanta, Okresná hygienická stanica Galanta.

Pôsobnosť :

RÚVZ s účinnosťou od 1. 9. 2007 upravuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v § 1 ustanovuje:

Účel a predmet činnosti:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante ako orgán verejného zdravotníctva vykonáva štátnu správu pre územný obvod okresu Galanta.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo svojej pôsobnosti:

 1. zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti
 2. riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu
 3. vykonáva hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni
 4. plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11 z.. č. 355/2007 Z. z.
 5. nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 z.. č. 355/2007 Z. z. a opatrenia pri mimoriadnych udalostiach podľa § 48 ods. 3 z. č. 355/2007 Z. z.
 6. vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13 z. č. 355/2007 Z. z.
 7. zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti uvedené v § 15 ods. 2 z. č. 355/2007 Z. z.
 8. povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky, ak to ustanovuje tento zákon
 9. vykonáva štátny zdravotný dozor, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 a 55 z. č. 355/2007 Z. z.
 10. prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť náklady podľa § 56 až 58 z. č. 355/2007 Z. z.
 11. vedie register rizikových prác (§ 31 ods. 6) z. č. 355/2007 Z. z.
 12. zabezpečuje sprístupnenie informácií o kvalite vody na kúpanie počas kúpacej sezóny.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva zabezpečuje špecializované úlohy (§ 11 z. č. 355/2007 Z. z. )

v oblasti verejného zdravotníctva v rámci oddelení:

a to najmä:

Poradenská činnosť

RÚVZ so sídlom v Galante vykonáva poradenskú činnosť v oblasti ochrany a podpory zdravia, prevádzkuje poradenské centrum ochrany a podpory zdravia.

Cieľom poradenskej činnosti je najmä


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]