Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie

Úvodná stránka » Poradenské centrum

Poradenské centrum

Základná poradňa pracuje každý   utorok od 8.00 - 12.00 hod.
Poradňa v očkovaní pre verejnosť posledný štvrtok v mesiaci od 13.00 - 14.00 hod.

Objednať sa je možné na tel. čísle:   031 / 78 33 294.

Pri návšteve špecializovanej poradne je potrebné si dohodnúť individuálny termín.
Na vyšetrenie je potrebné prísť nalačno.
Vyšetrenia a poradenská činnosť je poskytovaná b e z p l a t n e .

Tešíme sa na vašu návštevu.


Poradenské centrum zdravotnej výchovy a podpory zdravia pracuje pri Oddelení podpory zdravia RÚVZ Galanta.
Jeho úlohou je zvyšovať záujem verejnosti o vlastné zdravie, poznanie zdravotných rizík a rozvíjanie vlastných schopností posilniť svoje zdravie a predchádzať vzniku chronických neinfekčných chorôb:


Základná poradňa - je zameraná na preventívne vyšetrenia zdravých osôb so zameraním na vyhľadávanie zdravotných rizík pod odborným dohľadom kvalifikovaných pracovníkov. Okrem anamnestických údajov, antropometrických vyšetrení, merania TK a pulzu, zisťujú sa v krvi vybrané biochemické parametre (hladina cukru a tukových látok v krvi), meranie podkožného tuku, a u fajčiarov zisťovanie kysličníka uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu Smokerlyzerom. Po stanovení osobného rizikového skóre klient absolvuje záverečný poradenský rozhovor a odporúčania pre zlepšenie zdravia prirodzeným spôsobom.

U klientov u ktorých boli v základnej poradni zistené prekročené kritické hodnoty tlaku krvi a pulzu, a biochemických ukazovateľov zdravotného stavu, ktoré by mohli byť na základe anamnestických údajov ovplyvnené aj pôsobením nesprávnej výživy, životosprávy a stresových faktorov je ponúknutá možnosť odborného poradenstva v špecializovaných poradniach.

Špecializované poradne:

Poradňa zdravej výživy pracuje formou individuálneho poradenstva zameraného na zistené rizikové faktory orientované na osobnosť klienta, ktorý je oboznámený so všeobecnými pravidlami výživy pre podporu zdravia. Na základe individuálnej situácie sú klientovi vysvetlené špeciálne požiadavky na výživu, prevenciu a liečbu hypertenzie nefarmakologickým spôsobom, poruchy metabolizmu tukov a cukrov a je im doporučená vhodná pohybová aktivita.

Poradňa prevencie a odvykania fajčenia je zameraná na prevenciu fajčenia ako významného rizikového faktora poškodzujúceho zdravie. Ťažiskom činnosti poradne sú zdravotno-výchovné aktivity (prednášky, besedy, videofilmy, z.v. materiál) so zameraním na mladú generáciu, rodičov, pedagógov.
Poradňa umožňuje individuálnu konzultáciu k tejto problematike s odborným pracovníkom poradne.

Poradenské centrum zdravotnej výchovy a podpory zdravia zabezpečuje i zdravotno-výchovné podujatia hromadného charakteru v spolupráci s MÚ, OÚ, vedeniami škôl, závodov a ďalšími nezdravotníckymi inštitúciami (Dni zdravia pre občanov mesta Galanty, Dni zdravia na Galantských trhoch, Deň nezábudiek, Dni zdravia po dohode s vedeniami škôl a obcí).


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]