Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie

Úvodná stránka » Odborná spôsobilosť » Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách


Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách

 1. právne predpisy upravujúce ochranu verejného zdravia pri prevádzkovaní umelých kúpalísk,
 2. požiadavky na kvalitu vody na kúpanie na umelých kúpaliskách,
 3. povinnosti pri prevádzkovaní umelých kúpalísk,
 4. princípy a procesy úpravy vody na kúpanie,
 5. zdravotné riziká z vody na kúpanie,
 6. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu infekčných ochorení prenosných vodou na kúpanie v pôsobnosti prevádzkovateľov umelých kúpalísk,
 7. náležitosti prevádzkového poriadku umelého kúpaliska


Študijný materiál

 1. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä:
  • § 3 Orgány verejného zdravotníctva
  • § 12 Opatrenia na predchádzanie ochoreniam
  • § 15 Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a osvedčenia o odbornej spôsobilosti
  • § 16 Odborná spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti
  • § 19 Voda určená na kúpanie, prírodné kúpaliská a umelé kúpaliská
  • § 52 Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb
  • § 54 a § 55, ods.1 Štátny zdravotný dozor
  • § 56 Priestupky
  • § 57 Iné správne delikty – ods. 3,4, ods. 33 písm. e)
 2. Vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku

 3. Vyhláška MZ SR č 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v platnom znení, najmä:§ 18, § 19, § 22Materiál na webe: http://www.vzbb.sk/sk/aktuality/sos/index.php

Doplňujúce informácie na prípravu na skúšku:

Opatrenia na predchádzanie ochoreniam - zameranie na:


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]