Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie

Úvodná stránka » Odborná spôsobilosť » Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody


Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody

 1. právne predpisy upravujúce ochranu verejného zdravia pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody,
 2. požiadavky na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody,
 3. povinnosti dodávateľov pitnej vody pri výrobe a úprave pitnej vody,
 4. princípy a procesy úpravy pitnej vody,
 5. zdravotné riziká pri používaní pitnej vody, ktorá nie zdravotne bezpečná,
 6. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu infekčných ochorení prenosných pitnou vodou v pôsobnosti dodávateľov pitnej vody.


Študijný materiál

 1. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä:
  • § 3 Orgány verejného zdravotníctva
  • § 12 Opatrenia na predchádzanie ochoreniam
  • § 15 Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a osvedčenia o odbornej spôsobilosti
  • § 16 Odborná spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti
  • § 17 Pitná voda
  • § 17a Povinnosti dodávateľa pitnej vody
  • § 17b Žiadosť o výnimku
  • § 17c Náležitosti žiadosti o výnimku
  • § 17d
  • § 18 Výrobky určené na styk s pitnou vodou
  • § 51 Povinnosti fyzických osôb
  • § 52 Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb
  • § 54 a § 55, ods.1 Štátny zdravotný dozor
  • § 56 Priestupky
  • § 57 Iné správne delikty – ods. 1,2
 2. Vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v platnom znení

 3. Vyhláška MZ SR č 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v platnom znení, najmä:§ 18, § 19, § 22Materiál na webe: http://www.vzbb.sk/sk/aktuality/sos/index.php

Doplňujúce informácie na prípravu na skúšku:

Opatrenia na predchádzanie ochoreniam - zameranie na:

Odporúčaný materiál na preštudovanie:


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]