Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie

Úvodná stránka » Odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante (ďalej len RÚVZ) podľa § 15 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.) zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti:


Fyzická osoba - žiadateľ podáva žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti písomne alebo v elektronickej podobe. Náležitosti žiadosti upravuje § 16 ods. 13 zákona č. 355/2008 Z. z.

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti obsahuje:

 1. meno, priezvisko, titul, bydlisko a dátum a miesto narodenia, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ, aj obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
 2. uvedenie činnosti, na ktorú žiada osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
 3. Odporúča sa uviesť aj emailová adresa žiadateľa.


Ak žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti má požadované náležitosti a žiadateľ spĺňa požiadavky, ktoré vyžaduje zákon č. 355/2007 Z. z. , môže vykonať skúšku pred skúšobnou komisiou.

Pozvánka na skúšku sa doručuje žiadateľovi v elektronickej podobe spravidla sedem dní pred termínom konania skúšky, ak nie je v žiadosti o vykonanie skúšky uvedená emailová adresa žiadateľa, pozvánka na skúšku sa doručí písomne.

Správny poplatok na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (20,00 €) a na vykonanie skúšky (30,00€) je možné zaplatiť v hotovosti v pokladni úradu v hotovosti alebo platobnou kartou, bankovým prevodom.

Odbornú spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností overuje komisia skúškou, v ktorej musí žiadateľ preukázať dostatočné znalosti o hygienických požiadavkách na vykonávanie epidemiologicky závažných činností, osobitne so zameraním sa na tie činnosti, ktoré sa majú vykonávať.

Rozsah požadovaných vedomostí na vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, rozsah odbornej prípravy a rozsah aktualizačnej prípravy je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky MZ SR č. 209/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy.

Skúšku tvorí písomná časť a ústna časť, pričom predpokladom na vykonanie ústnej časti je úspešné vykonanie písomnej časti - obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň.

Písomná časť (formou testu) pozostáva zo 40 otázok. Podmienkou úspešného vykonania písomnej časti skúšky je minimálne 80 % správnych odpovedí (t. j. minimálne 32 správnych odpovedí) a zvládnutie všetkých otázok pri ústnej skúške. Ústnu skúšku žiadateľ vykoná len v prípade, že vyhovel pri písomnom teste.

Každú časť skúšky komisia zhodnotí samostatne a to hodnotením "vyhovel" a "nevyhovel". Žiadateľ úspešne vykonal skúšku, ak vyhovel v obidvoch častiach skúšky.

Žiadateľ, ktorý skúšku nevykonal úspešne, môže požiadať o vykonanie opravnej skúšky; opravnú skúšku môže vykonať najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa konania skúšky, ktorú nevykonal úspešne.

Na základe úspešného absolvovania skúšky vydá Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante žiadateľovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa udeľuje na dobu neurčitú (zákon č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čl. XXXV, ods. 2).
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas (zákon č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čl. XXXV, § 63a).


Úpravou zákona č. 355/2007 Z.z. bola prijatá zmena, že osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa už nebude viac vydávat na 5 rokov, ale na dobu neurčitú. Táto požiadavka vyplýva z článku 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady Európy 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu a bola jednou z priorít novely. V súvislosti so zmenou doby platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti vydaných po nadobudnutí účinnosti zákona č. 136/2010 Z.z. (po 1. júni 2010) bolo potrebné upravit aj režim už vydaných osvedčení.
Následkom toho zákon č. 355/2007 Z.z. v § 63a ustanovuje, že osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas. To znamená, že osvedčenia o odbornej spôsobilosti, v ktorých je doba platnosti uvedená do 31. mája a neskôr, sa automaticky z moci zákona stávajú osvedčeniami na dobu neurčitú. Nie je potrebné, aby držitelia takéhoto osvedčenia žiadali úrady verejného zdravotníctva SR o zmenu časti osvedčenia. Platnost osvedčenia o odbornej spôsobilosti s dobou platnosti do 30. mája 2010 alebo skôr končí dňom uvedeným v osvedčení. U týchto osvedčení sa doba platnosti nemení.

Skúška odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností sa nevyžaduje u absolventov vzdelávacích inštitúcií, ktorých diplom alebo vysvedcenie preukazuje odbornú spôsobilost na vykonávanie epidemiologicky závažných činností uvedených vo vyhláške MZ SR č. 585/2008 Z.z. v prílohe č. 6.

Zoznam vzdelávacích inštitúcií:

 1. lekárska fakulta
 2. farmaceutická fakulta
 3. fakulta verejného zdravotníctva, fakulta ošetrovatelstva a sociálnej práce
 4. prírodovedecká fakulta v odbore biológia a chémia
 5. veterinárna fakulta
 6. fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 7. stavebná fakulta v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby
 8. fakulta so zameraním na prácu v potravinárstve
 9. stredná zdravotnícka škola
 10. stredná hotelová škola
 11. stredná škola alebo odborné ucilište zamerané na prácu v potravinárstve a na prácu vo farmaceutickej výrobe
 12. stredná priemyselná škola stavebná v študijnom odbore vodohospodárske stavby
 13. stredné odborné ucilište vodohospodárske
 14. stredná škola alebo odborné ucilište v odboroch starostlivosti o ludské telo
 15. vzdelávacie zariadenie uskutocnujúce rekvalifikacný akreditovaný kurz v odbore kuchár, cašník a v odboroch starostlivosti o ludské telo, ktorému akreditáciu vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republike
 16. stredná veterinárna škola

Formuláre žiadostí o overenie odbornej spôsobilosti na RÚVZ GA na činnosti:

Pred stiahnutím formulára žiadosti si, prosíme, prečítajte informáciu o spracúvaní osobných údajov (pdf, 222 kB).

Vzory žiadosti:

K žiadosti je potrebné doložiť "Súhlas so spracúvaním osobných údajov" (pdf, 187 kB).Vzor žiadosti - opravná skúška na overenie odbornej spôsobilosti [PDF, 337kB]


Rozsah požadovaných vedomostí na vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v rámci vyhlášky MZ SR č. 209/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy.

Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na epidemiologicky závažné činnosti:

Študijné materiály k odbornej spôsobilosti - odkaz na nový portál úradov verejného zdravotníctva


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


COVID-19


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]