Preskočiť navigáciu
www.ruvzga.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

En | Sk

RÚVZGA

Vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska / Oznámenie

Informácie

Úvodná stránka » Pitná voda v okr. Galanta » Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

Podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov voda určená na ľudskú spotrebu (ďalej len "pitná voda") ") je voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo ako voda balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu.
Pitná voda je zdravotne bezpečná, , ak neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity ani látky, ktoré v určitých koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu a spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody.
Zdravotná bezchybnosť pitnej vody sa hodnotí a kontroluje podľa ukazovateľov kvality pitnej vody a ich limitov, ktoré sú stanovené nariadením vlády SR č. 354/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády SR č.496/2010 Z. z..
Kvalita pitnej vody je určená mikrobiologickými, biologickými, fyzikálno-chemickými a rádiologickými ukazovateľmi kvality pitnej vody (spolu 83 ukazovateľov) a ich limitmi. V prípade, ak voda nespĺňa limity niektorých fyzikálno-chemických ukazovateľov kvality pitnej vody, môže regionálny úrad verejného zdravotníctva dočasne povoliť, najviac na tri roky, výnimku na použitie takejto vody za predpokladu, že zásobovanie pitnou vodou nie je možné zabezpečiť inak a nebude ohrozené zdravie ľudí.
Ten, kto vodu vyrába alebo dodáva (prevádzkovateľ vodovodu) je povinný pravidelne kontrolovať kvalitu vody vo verejnom vodovode. Rozsah a početnosť kontroly kvality vody závisí od množstva dodávanej vody a počtu zásobovaných obyvateľov.
Okrem prevádzkovateľa, dozor nad zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou zabezpečuje aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, ktorý vykonáva monitoring kvality pitnej vody vo verejných vodovodoch na tzv. stabilných odberových miestach.
RÚVZ vykonáva aj štátny zdravotný dozor nad kvalitou vody vo vytipovaných rizikových lokalitách, z vodných zdrojov objektov občianskej vybavenosti, ktoré sú napojené na vlastné vodné zdroje, pri ohrození verejného zdravia a pri haváriách.

Hromadné zásobovanie pitnou vodou je zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu alebo z vodárenského zdroja, ktorý zásobuje najmenej 50 osôb.

Individuálne zásobovanie pitnou vodou je zásobovanie pitnou vodou z jedného zdroja s dennou produkciou menej ako 10 m3 pitnej vody alebo zo zdroja zásobujúceho menej ako 50 osôb.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante

Hodská č. 2352/62
PSČ 924 81 Galanta

tel.: 031/ 780 32 21
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

úradné hodiny podateľne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 15.00 hod.

úradné hodiny pokladne:
Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

konzultačné hodiny,
iba po telefonickom dohovore:

Pondelok-Piatok :
8.00 - 14.00 hod.

Kontaktujte nás


Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

EU projekt

Očkovanie chrání - linkna webstránku ÚVZSR

Ako sa správať na kúpalisku PDF 3,2MB

Program monitorovania pitnej vody - linkna webstránku ÚVZSR

Zdravá pitná voda z vlastnej studne PDF 2,47MB
Zdravá pitná voda z vlastnej studne
[PDF 2,47MB]
Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!- plagát PDF 1,00MB
Buďme ohľaduplní,
kúpme sa zdravšie!
[PDF 1,0MB]

Ako predísť chrípke


Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
[PDF 4,29MB]
Solária - informácie pre verejnosť PDF 244KB
Soláriá - informácie
pre verejnosť [PDF 244KB]

leták PDF 422KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - deti
[PDF 422KB]

leták PDF 3815KB
Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť
[PDF 3815KB]